EN

Proces recenzowania

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego kieruje pracę zgłoszoną przez Autora do recenzji naukowej do specjalistów z danej dyscypliny naukowej posiadających co najmniej stopień doktora habilitowanego. Podejmując decyzję o wyborze recenzenta, Wydawnictwo może skorzystać z listy potencjalnych recenzentów wskazanych przez Autora publikacji we wniosku o wydanie publikacji. Recenzenci nie mogą pozostawać w bezpośrednich relacjach osobistych (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt), relacji podległości zawodowej oraz prowadzić bezpośredniej współpracy naukowej z Autorem.

Sposób opracowywania recenzji

 

  • Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznaczną opinią o dopuszczeniu pracy do publikacji lub jej odrzucenia

  • W recenzji ocenia się poziom merytoryczny, oryginalność stawianych tez i zasadność podejmowanych badań, metodologię, poprawność formułowanych wniosków i sposób ich prezentacji

  • Recenzja powinna być sprawiedliwa, obiektywna, rzetelna, konstruktywna, zgodna z posiadaną wiedzą i wykonana terminowo.

  • Recenzent jest zobowiązany do ujawniania ewentualnych plagiatów, podejrzenia o plagiat lub zbędną (zduplikowaną) publikację, a także uchybień w przytaczaniu danych (manipulacji danymi).

  • Recenzent jest zobowiązany do nieudzielania informacji o treści publikacji osobom nieupoważnionym.

  • W przypadku negatywnej bądź niejednoznacznie pozytywnej oceny recenzenta Wydawnictwo ma prawo odmówić publikacji przedłożonego tekstu.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies.

Dowiedz się więcej...