EN

Dla autorów

Zasady współpracy autora z wydawnictwem

Co i jak należy przygotować do zakwalifikowania pracy do publikacji oraz rozpoczęcia procesu wydawniczego?

(patrz również Informacje ogólne)

1. Ostateczną wersję pracy (z kompletem zależnych praw autorskich), czyli tekst i materiał ilustracyjny w postaci:
a) edytowalnych plików,
b) pliku *pdf lub zgodnego z nim wydruku papierowego pracy,
c) notek informacyjnych i promocyjnych.

2. Prawa autorskie osób trzecich
Wszystkie fragmenty tekstów, ilustracji, ryciny, schematy, tabele itp., pochodzące z innych dzieł są chronione prawem autorskim. Umieszczenie w książce materiałów chronionych prawem autorskim będzie możliwe pod warunkiem uprzedniego dostarczenia przez Autora do Wydawnictwa – w ustalonej formule*pisemnej zgody właściciela praw autorskich. W przypadku tekstów/fragmentów wcześniej publikowanych konieczna jest zgoda Wydawcy w ustalonej formule* oraz opatrzenie tekstu stosownym przypisem.
*
Sekretariat lub Redaktor inicjujący przekazuje formularze i w razie potrzeby służy pomocą i wyjaśnieniami.

3. Zawartość i układ materiałów w publikacji składanej do Wydawnictwa:
          • strona tytułowa
          • spis treści*
          • wykazy skrótów i oznaczeń
          • wstęp/przedmowa
          • tekst główny z przypisami
          • aneksy
          • bibliografia
          • słowniki terminów
          • indeksy (jeśli mają być wykonywane przez Wydawnictwo, powinny zostać uwzględnione w kalkulacji książki)
          • wykazy ilustracji, tabel, itp. (z podaniem źródeł) *
          • streszczenie
* elementy obowiązkowe do przygotowania umów autorskich i weryfikacji stanu prawnego ilustracji

4. Notki informacyjne i materiały promocyjne
Prosimy Autorów o przygotowanie i dostarczenie (razem z maszynopisem):
         a) Notki o książce o objętości ok. trzech akapitów oraz krótkiej notatki o sobie. Tekst będzie przeznaczony do wykorzystania na okładce. Może to być tekst autorski lub wybrany fragment recenzji (ze zgodą recenzenta na jej opublikowanie i ewentualne wprowadzenie korekty), podkreślający atrakcyjność książki.
         b) Obszernego tekstu na stronę internetową (stanowiącą pierwsze i podstawowe źródło informacji),  przedstawiającego tematykę pracy, układ treści, atuty książki wyróżniające ją spośród innych (nowatorstwo, aktualność merytoryczna itp.), zachęcając potencjalnego Czytelnika do zainteresowania publikacją.
        c) Notki o książce w języku angielskim (na anglojęzyczną stronę www).
        d) Kilku słów/fraz kluczowych.
        e) Afiliacji i numeru ORCID Autora / Redaktora.
        f) Zdjęcia Autora /Redaktora do umieszczenia przy biogramie na stronie internetowej wraz ze zgodą na jego wykorzystanie.

Notki informacyjne zostaną poddane redakcji, a ich wersja ostateczna zatwierdzona przez Dział Promocji i Marketingu Wydawnictwa.

Proces wydawniczy rozpoczyna się po złożeniu pracy (na spotkaniu z przedstawicielem dyrekcji) i podpisaniu umowy wydawniczej między Autorem a Wydawnictwem.

Wskazówki techniczne dotyczące przygotowania materiałów dla Wydawnictwa.

Tekst
•    plik tekstowy w formacie *rtf lub *doc , *docx + fonty specjalne, wprowadzone przez Autora)
•    plik pdf lub wydruk pracy jest podstawą (a przemawia za tym wieloletnie doświadczenie), dla redakcji i składu. Każdy, nieautorski, komputer może spowodować przekłamanie fontów, rozsypanie schematów, zagubienie przypisów itp., gdyż Word justuje tekst według parametrów zainstalowanej na komputerze drukarki
•    czcionka 12 punktów Times New Roman
•    w pracach zbiorowych artykuły o ujednoliconym zapisie tytułów, przypisów, bibliografii, cytatów
•    interlinia 1,5 wiersza
•    lewy margines 3 cm, pozostałe ok. 2,5 cm
•    druk jednostronny
•    przypisy tekstowe i bibliograficzne – czcionka 10 punktów z odnośnikami w indeksie górnym
•    ujednolicona i ciągła numeracja stron (paginacja)

Ilustracje*
•    ryciny przeznaczone do publikacji muszą mieć dobrą jakość, ujednoliconą formę i opisy, dotyczy to szczególnie wielostronicowych wklejek o bardzo różnorodnym materiale ilustracyjnym, do którego wglądówki są podstawą redakcji technicznej i przyspieszają prace nad książką.
•    każda ilustracja powinna być dostarczona w postaci odrębnego pliku z podaniem jego nazwy (wszystkie pliki zebrane w jednym folderze) i wydruku w tekście lub na osobnej stronie
•    fotografie – pliki *tif o rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi przy wymaganych wymiarach reprodukcji lub oryginały dobrej jakości, umożliwiającej wykonanie skanu (dopuszcza się pliki dobrej jakości w formacie *pdf lub *jpg).
•    wykresy – wykonane w Adobe Illustrator, Corel Draw lub Microsoft Excel (jeśli muszą być w trakcie prac poddawane edycji)
•    rysunki – w postaci plików *cdr, *ai lub kontrastowe, dobrej jakości oryginały do reprodukcji
•    jeśli rysunki są zamieszczone w edytorze Word w komputeropisie całej pracy, okażą się niewystarczającej jakości i będą wymagać przerysowania – zostanie to uwzględnione w kalkulacji kosztów wydania.

Opisy bibliograficzne
•   opisy bibliograficzne należy podawać w jednolitej formie i stosować konsekwentnie wybrany sposób zapisu – tradycyjny lub zmodernizowany (przykłady zapisu poniżej, w pliku do pobrania)
 
*Wszystkie fragmenty tekstów, ilustracji, ryciny, schematy, tabele itp., pochodzące z innych dzieł są chronione prawem autorskim. Umieszczenie w książce materiałów chronionych prawem autorskim będzie możliwe pod warunkiem uprzedniego dostarczenia przez Autora do Wydawnictwa – w ustalonej formule** – pisemnej zgody właściciela praw autorskich. W przypadku tekstów/fragmentów wcześniej publikowanych konieczna jest zgoda Wydawcy w ustalonej formule** oraz opatrzenie tekstu stosownym przypisem.

**Niezbędny kontakt z Sekretariatem w celu otrzymania formularzy.

Spotkania z Autorem podczas pracy nad książką

(Spotkania mogą się odbywać także zdalnie z wykorzystaniem mediów elektronicznych, a korekty jedynie na plikach pdf)

Autor (lub Redaktor naukowy tomu) zostanie poproszony o spotkania osobiste lub zdalne z redaktorem prowadzącym książkę ze strony wydawnictwa oraz wykonanie korekty autorskiej.

Zasadniczych spotkań może być pięć.

Bardzo prosimy o dotrzymywanie ustalonych terminów spotkań i konsultacji oraz jak najszybsze (do trzech dni) uzupełnianie wskazanych przez redaktora braków. Pozwoli to na utrzymanie prawidłowego tempa i ustalonego harmonogramu prac nad publikacją.

1. Pierwsze spotkanie lub kontakt mailowy – odbywa się na początku redakcji językowo-stylistycznej.
Po zweryfikowaniu maszynopisu redaktor skontaktuje się z Autorem w celu wstępnego omówienia koncepcji książki, tekstu i materiału ilustracyjnego oraz poprosi o jak najszybsze (do trzech dni) uzupełnienie brakujących elementów publikacji, fontów itp.
Jeśli Wydawnictwo otrzyma komplet materiałów, a publikacja nie będzie wymagała omówienia na tym etapie, redaktor powiadomi o tym Autora telefonicznie lub mailowo, ustalając jednocześnie termin i formę przekazania adiustacji (na pliku w trybie „śledź zmiany”).

2. Drugie spotkanie – lub kontakt mailowy. Redaktor zapozna Autora z adiustacją językowo-stylistyczną, wskaże naniesione przez siebie poprawki, poprosi o rozstrzygnięcie wątpliwych kwestii i zada pytania związane z redagowanym tekstem. Wątpliwości niemożliwe do rozstrzygnięcia Autor może wyjaśnić do trzech dni. Po omówieniu adiustacji i wyjaśnieniu wątpliwości tekst zostaje przekazany do składu i łamania.

3. Trzecie spotkanie – najważniejsze. Autor otrzyma publikację do korekty autorskiej (bez omówionego wcześniej maszynopisu). Tekst będzie poprawiony i złamany do formatu, w wersji zbliżonej do ostatecznej. Zmiany w wersji składanej do druku mogą wynikać z wprowadzania poprawek wyznaczonych podczas korekty.
•    Korekta autorska jest podstawową korektą wykonywaną przez Autora, można wówczas wnieść wyłącznie poprawki powstałe z winy Wydawnictwa oraz poprawić istotne błędy merytoryczne. W uzasadnionych wypadkach dopuszcza się też pojedyncze, drobne poprawki Autora. Ingerencje autorskie nie mogą jednak naruszyć układu tekstu (Przykładowe znaki korektorskie w załączeniu).

•    Większych zmian podczas korekty autorskiej Wydawnictwo nie dopuszcza i nie zostaną one wprowadzone do tekstu. Autor, który zamierza wprowadzać takie zmiany, powinien odpowiednio wcześniej zwrócić się w tej sprawie bezpośrednio do dyrektora Wydawnictwa, gdyż wpłynie to na termin i koszt wydania pracy.

•    Podczas korekty Autor zapozna się z całością publikacji, powinien także otrzymać projekt okładki do zatwierdzenia.

•    W przypadku prac zbiorowych za korektę autorską odpowiada Redaktor tomu (w tym za przekazanie tekstów Autorom. Wydawnictwo dopuszcza wykonanie korekty autorskiej przez Redaktora tomu).

•    Jeśli Autor nie dotrzyma ustalonego, określonego w umowie, terminu zwrotu korekty autorskiej, Wydawnictwo uznaje, że wyraża on zgodę na wydanie pracy w formie przekazanej do korekty autorskiej bez wniesionych poprawek. Prace będą postępowały dalej bez możliwości jakichkolwiek późniejszych poprawek ze strony Autora.

•    Po korekcie autorskiej tekst będzie jeszcze raz czytany przez korektora wydawniczego, a ostateczna wersja przed drukiem zostanie sprawdzona przez redaktora prowadzącego.


4. Czwarte spotkanie – Autor zatwierdza w siedzibie Redakcji publikację do druku. Może sprawdzić wydruk tekstu, makietę ilustracji, okładkę i stronę redakcyjną
Podpisując formularz zatwierdzający publikację do druku, Autor powinien złożyć podpisy także na stronach tytułowych i redakcyjnej oraz na wszystkich elementach okładki.

5. Piąte spotkanie – Autor otrzymuje próbny lub sygnalny egzemplarz do zatwierdzenia nakładu.

Ogólne wskazówki dla redaktora prac zbiorowych

Z każdym Autorem artykułu zawierana jest Umowa Wydawnicza.

•    Na podstawie Zasad współpracy z Wydawnictwem redaktor naukowy tomu przygotowuje szczegółową instrukcję dla autorów, w której określa układ artykułu i jego elementy składowe.

•    Weryfikuje teksty pod względem merytorycznym (m.in. terminologia, pisownia nazwisk, bibliografia). Artykuły powinny zawierać takie same elementy składowe o jednorodnym układzie i nazewnictwie (szczególnie dotyczy to bibliografii, przypisów, aneksów i streszczeń).

•    Przekazuje do Wydawnictwa skompletowany tom z ostatecznym spisem treści i kompletem umów), streszczenia obcojęzyczne/abstrakty do każdego artykułu; całość w edytowalnej wersji elektronicznej, pliku pdf lub odpowiadającemu jej wydrukowi na papierze (+ fonty specjalne użyte przez autorów).

•    Przygotowuje notki informacyjne o książce.

•    Podczas procesu wydawniczego współpracuje z redaktorem prowadzącym książkę w Wydawnictwie, jest pośrednikiem między autorami artykułów a Redakcją, rozstrzyga wszystkie wątpliwości i udziela odpowiedzi na pytania związane z publikacją.

•    Proces wydawniczy tomu rozpoczyna się po podpisaniu umowy między Redaktorem tomu a Wydawnictwem i spotkaniu z przedstawicielem dyrekcji.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies.

Dowiedz się więcej...