EN

Zasady współpracy autora z wydawnictwem

Co należy dostarczyć do Wydawnictwa przed złożeniem pracy do publikacji?

1. Ostateczną wersję pracy (z kompletem zależnych praw autorskich), czyli tekst i materiał ilustracyjny w postaci:
a) wydruku komputerowego (tekstu i materiału ilustracyjnego) oraz
b) zgodnej z wydrukiem wersji elektronicznej pracy (CD)
c) notek informacyjnych.

2. Prawa autorskie osób trzecich
Wszystkie fragmenty tekstów, ilustracji, ryciny, schematy, tabele itp., pochodzące z innych dzieł są chronione prawem autorskim. Umieszczenie w książce materiałów chronionych prawem autorskim będzie możliwe pod warunkiem uprzedniego dostarczenia przez Autora do Wydawnictwa – w ustalonej formule* – pisemnej zgody właściciela praw autorskich.
W przypadku tekstów/fragmentów wcześniej publikowanych konieczna jest zgoda Wydawcy w ustalonej formule* oraz opatrzenie tekstu stosownym przypisem.

* potrzebny wcześniejszy kontakt z Sekretariatem w celu otrzymania formularzy.

3. Układ materiałów w publikacji składanej do Wydawnictwa:
•    strona tytułowa
•    spis treści
•    wykazy skrótów i oznaczeń
•    wstęp/przedmowa
•    tekst główny z przypisami
•    aneksy
•    bibliografia
•    słowniki terminów
•    indeksy (jeśli mają być wykonywane przez Wydawnictwo, powinny zostać uwzględnione w kalkulacji książki)
•    wykazy ilustracji, tabel, itp.
•    streszczenia

4. Notki informacyjne
Prosimy Autorów o przygotowanie i dostarczenie (razem z maszynopisem):
a) notki o książce o objętości ok. trzech akapitów oraz krótkiej notatki o sobie. Tekst będzie przeznaczony do wykorzystania na okładce. Może to być tekst autorski lub wybrany fragment recenzji (ze zgodą recenzenta na jej opublikowanie i ewentualne wprowadzenie korekty), podkreślający atrakcyjność książki.
b) informacji do katalogu wydawniczego, przedstawiającej tematykę pracy, układ treści, atuty książki wyróżniające ją spośród innych (nowatorstwo, aktualność merytoryczna itp.).
c) krótkiej notki o książce w języku angielskim (na stronę www).
d) kilku słów/fraz kluczowych.

Notki informacyjne zostaną poddane redakcji, a ich wersja ostateczna zatwierdzona przez Dział Promocji i Marketingu Wydawnictwa.

Proces wydawniczy rozpoczyna się po złożeniu pracy (na spotkaniu z przedstawicielem dyrekcji) i podpisaniu umowy wydawniczej między Autorem a Wydawnictwem.

Wskazówki techniczne dotyczące przygotowania materiałów dla Wydawnictwa.

Tekst

•    format papieru A4
•    plik tekstowy w formacie *rtf lub *doc , *docx + fonty specjalne, wprowadzone przez Autora)
•    czcionka 12 punktów Times New Roman
•    w pracach zbiorowych artykuły o ujednoliconym zapisie tytułów, przypisów, bibliografii, cytatów
•    interlinia 1,5 wiersza
•    lewy margines 3 cm, pozostałe ok. 2,5 cm
•    druk jednostronny
•    przypisy tekstowe i bibliograficzne – czcionka 10 punktów z odnośnikami w indeksie górnym
•    ujednolicona i ciągła numeracja stron (paginacja)


Ilustracje*

•    ryciny przeznaczone do publikacji muszą mieć dobrą jakość, ujednoliconą formę i opisy, dotyczy to szczególnie wielostronicowych wklejek o bardzo różnorodnym materiale ilustracyjnym, do którego wglądówki są podstawą redakcji technicznej i przyspieszają prace nad książką.
•    każda ilustracja powinna być dostarczona w postaci odrębnego pliku z podaniem jego nazwy (wszystkie pliki zebrane w jednym folderze) i wydruku w tekście lub na osobnej stronie
•    fotografie – pliki *tif o rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi przy wymaganych wymiarach reprodukcji lub oryginały dobrej jakości, umożliwiającej wykonanie skanu (dopuszcza się pliki dobrej jakości w formacie *pdf lub *jpg).
•    wykresy – wykonane w Adobe Illustrator, Corel Draw lub Microsoft Excel (jeśli muszą być w trakcie prac poddawane edycji)
•    rysunki – w postaci plików *cdr, *ai lub kontrastowe, dobrej jakości oryginały do reprodukcji

Opisy bibliograficzne
•    opisy bibliograficzne należy podawać w jednolitej formie i stosować konsekwentnie wybrany sposób zapisu – tradycyjny lub zmodernizowany (przykłady zapisu poniżej, w pliku do pobrania)
 
 
*Wszystkie fragmenty tekstów, ilustracji, ryciny, schematy, tabele itp., pochodzące z innych dzieł są chronione prawem autorskim. Umieszczenie w książce materiałów chronionych prawem autorskim będzie możliwe pod warunkiem uprzedniego dostarczenia przez Autora do Wydawnictwa – w ustalonej formule* – pisemnej zgody właściciela praw autorskich. W przypadku tekstów/fragmentów wcześniej publikowanych konieczna jest zgoda Wydawcy w ustalonej formule* oraz opatrzenie tekstu stosownym przypisem.
 
*potrzebny wcześniejszy kontakt z Sekretariatem w celu otrzymania formularzy.

Spotkania z Autorem podczas pracy nad książką

Autor (lub Redaktor naukowy tomu) zostanie poproszony o spotkania z redaktorem prowadzącym książkę ze strony wydawnictwa oraz wykonanie korekty autorskiej.
Zasadniczych spotkań może być pięć.


Bardzo prosimy o dotrzymywanie ustalonych terminów spotkań i konsultacji oraz jak najszybsze (do trzech dni) uzupełnianie wskazanych przez redaktora braków. Pozwoli to na utrzymanie prawidłowego tempa i ustalonego harmonogramu prac nad publikacją.

1. Pierwsze spotkanie lub kontakt mailowy – odbywa się na początku adiustacji językowo-stylistycznej.
Po zweryfikowaniu maszynopisu redaktor skontaktuje się z Autorem w celu wstępnego omówienia koncepcji książki, tekstu i materiału ilustracyjnego oraz poprosi o jak najszybsze (do trzech dni) uzupełnienie brakujących elementów publikacji, fontów itp.
Jeśli Wydawnictwo otrzyma komplet materiałów, a publikacja nie będzie wymagała omówienia na tym etapie, redaktor powiadomi o tym Autora telefonicznie lub mailowo, ustalając jednocześnie termin i formę przekazania adiustacji (na pliku w trybie „śledź zmiany”).

2. Drugie spotkanie – lub kontakt mailowy. Redaktor zapozna Autora z adiustacją językowo-stylistyczną, wskaże naniesione przez siebie poprawki, poprosi o rozstrzygnięcie wątpliwych kwestii i zada pytania związane z redagowanym tekstem. Wątpliwości niemożliwe do rozstrzygnięcia Autor może wyjaśnić do trzech dni. Po omówieniu adiustacji i wyjaśnieniu wątpliwości tekst zostaje przekazany do składu i łamania.

3. Trzecie spotkanie – najważniejsze. Autor otrzyma publikację do korekty autorskiej (bez omówionego wcześniej maszynopisu). Tekst będzie poprawiony i złamany do formatu, w wersji zbliżonej do ostatecznej. Zmiany w wersji składanej do druku mogą wynikać z wprowadzania poprawek wyznaczonych podczas korekty.
•    Korekta autorska jest jedyną korektą wykonywaną przez Autora, można wówczas wnieść wyłącznie poprawki powstałe z winy Wydawnictwa oraz poprawić istotne błędy merytoryczne. W uzasadnionych wypadkach dopuszcza się też pojedyncze, drobne poprawki Autora. Ingerencje autorskie nie mogą jednak naruszyć układu tekstu (Przykładowe znaki korektorskie w załączeniu).

•    Większych zmian podczas korekty autorskiej Wydawnictwo nie dopuszcza i nie zostaną one wprowadzone do tekstu. Autor, który zamierza wprowadzać takie zmiany, powinien odpowiednio wcześniej zwrócić się w tej sprawie bezpośrednio do dyrektora Wydawnictwa, gdyż wpłynie to na termin i koszt wydania pracy.

•    Podczas korekty Autor zapozna się z całością publikacji, powinien także otrzymać projekt okładki do zatwierdzenia.

•    W przypadku prac zbiorowych za korektę autorską odpowiada Redaktor tomu (w tym za przekazanie tekstów Autorom. Wydawnictwo dopuszcza wykonanie korekty autorskiej przez Redaktora tomu).

•    Jeśli Autor nie dotrzyma ustalonego, określonego w umowie, terminu zwrotu korekty autorskiej, Wydawnictwo uznaje, że wyraża on zgodę na wydanie pracy w formie przekazanej do korekty autorskiej bez wniesionych poprawek. Prace będą postępowały dalej bez możliwości jakichkolwiek późniejszych poprawek ze strony Autora.

•    Po korekcie autorskiej tekst będzie jeszcze raz czytany przez korektora wydawniczego, a ostateczna wersja przed drukiem zostanie sprawdzona przez redaktora prowadzącego.

4. Czwarte spotkanie – Autor zatwierdza w siedzibie Redakcji publikację do druku. Może sprawdzić wydruk tekstu, makietę ilustracji, okładkę i stronę redakcyjną
Podpisując formularz zatwierdzający publikację do druku, Autor powinien złożyć podpisy także na stronach tytułowych i redakcyjnej oraz na wszystkich elementach okładki.

5. Piąte spotkanie – Autor otrzymuje próbny lub sygnalny egzemplarz do zatwierdzenia nakładu.

Ogólne wskazówki dla redaktora prac zbiorowych

Z każdym Autorem artykułu zawierana jest Umowa Wydawnicza.

•    Na podstawie Zasad współpracy z Wydawnictwem redaktor naukowy tomu przygotowuje szczegółową instrukcję dla autorów, w której określa układ artykułu i jego elementy składowe.

•    Weryfikuje teksty pod względem merytorycznym (m.in. terminologia, pisownia nazwisk, bibliografia). Artykuły powinny zawierać takie same elementy składowe o jednorodnym układzie i nazewnictwie (szczególnie dotyczy to bibliografii, przypisów, aneksów i streszczeń).

•    Przekazuje do Wydawnictwa skompletowany tom z ostatecznym spisem treści i kompletem umów), streszczenia obcojęzyczne do każdego artykułu; całość w postaci wydruku i odpowiadającej wydrukowi wersji elektronicznej (+ fonty specjalne użyte przez autorów).

•    Przygotowuje notki informacyjne o książce.

•    Podczas procesu wydawniczego współpracuje z redaktorem prowadzącym książkę w Wydawnictwie, jest pośrednikiem między autorami artykułów a Redakcją, rozstrzyga wszystkie wątpliwości i udziela odpowiedzi na pytania związane z publikacją.

•    Proces wydawniczy tomu rozpoczyna się po podpisaniu umowy między Redaktorem tomu a Wydawnictwem i spotkaniu z przedstawicielem dyrekcji.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies.

Dowiedz się więcej...