EN

Etyka wydawnicza

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego stosuje najwyższe standardy publikacyjne i kieruje się zasadami etyki wydawniczej, mającymi na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom publikacyjnym.
W naszej misji stosujemy się do wytycznych Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej COPE (ang. Committee on Publication Ethics) https://publicationethics.org/

Publikacje zgłoszone do wydawnictwa zostaną zweryfikowane pod kątem zasad etyki wydawniczej zgodnie z posiadaną wiedzą przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi.

Do obowiązków WYDAWCY należy:

  • przestrzeganie obowiązujących standardów wydawniczych i zasad etyki wydawniczej oraz zapobieganie praktykom niezgodnym z przyjętymi standardami,
  • obiektywna i merytoryczna ocena tekstów na podstawie opinii zawartych w recenzjach naukowych. Głównym kryterium oceny tekstów są jego wartość naukowa, oryginalność ujęcia tematu oraz przejrzystość wywodu,
  • zachowanie tajemnicy wydawniczej tj. nieujawnianie informacji na temat zgłoszonych publikacji osobom nieupoważnionym,
  • przeciwdziałanie konfliktom interesów autorów, redaktorów i tłumaczy.

Do obowiązków REDAKTORA NAUKOWEGO należy:
  • decyzja, które materiały zostaną opublikowane. Podstawowym kryterium przy przyjmowaniu tekstów powinny być: wartość naukowa pracy, oryginalność ujęcia tematu oraz przejrzystość wywodu.
  • zapewnienie rzetelności naukowej publikowanych prac. W przypadku podejrzeń o nieuczciwe praktyki (plagiat, fałszowanie wyników badań) redaktor naukowy powinien wycofać tekst z publikacji zbiorowej. 
  • upewnienie się, że współautorzy pracy zbiorowej akceptują poprawki wynikające z redakcji naukowej.

WYDAWCA i REDAKTOR NAUKOWY zachowują prawo do wycofania publikacji po jej wydaniu, jeżeli:
  • pojawią się dowody świadczące o braku wiarygodności wyników badań i/lub fałszowaniu danych, jak również w przypadku popełnienia niezamierzonych błędów (np. błędy metodologiczne, błędy w obliczeniach);
  • praca nosi znamiona plagiatu bądź narusza zasady etyki wydawniczej.

Do obowiązków AUTORA należy:
  • zapewnienie rzetelności i oryginalności przedstawionych w publikacji wyników badań,
  • umożliwienie identyfikacji źródeł cytowanych w pracy badań,
  • udzielenie dostępu do prezentowanych w pracy danych nawet po publikacji tekstu,  
  • pozyskanie praw do zamieszczenia w publikacji WSZYSTKICH praw trzecich w tym do ilustracji, tabel, grafów, cytatów, etc.  
  • w przypadku publikacji wieloautorskich, ujawnienie wkładu poszczególnych autorów w ich powstanie oraz przeciwdziałanie przypadkom nierzetelności naukowej,
  • załączenie do pracy bibliografii, uwzględniającej publikacje, które zostały przez niego wykorzystane w tekście,
  • niezwłoczne poprawienie wszystkich błędów merytorycznych w tekście, wskazanych przez redaktora na każdym etapie procesu wydawniczego bądź odkrytych przez autora już po publikacji pracy.

Do obowiązków RECENZENTA należy:
  • upewnienie się, że między nim a AUTOREM recenzowanej publikacji nie zachodzi konflikt interesów.  
  • terminowe wykonanie zleconej recenzji. Recenzent zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić wydawcę o trudnościach z dotrzymaniem wyznaczonego terminu,
  • zachowanie poufności. Recenzent nie może ujawniać recenzowanych prac osobom, które nie biorą udziału w procesie wydawniczym.
  • obiektywna ocena przedłożonej pracy poparta odpowiednią argumentacją. Argumenty ad personam nie licują z powagą recenzji naukowej.
  • niezwłoczne zgłoszenie WYDAWCY fragmentów tekstu, co do których zachodzi podejrzenie nierzetelności naukowej oraz wskazanie na podobieństwo do innych prac noszące znamiona plagiatu.

Do obowiązków TŁUMACZA należy:
  • wykorzystanie dostępnej mu wiedzy i umiejętności w celu zapewnienia najwyższej jakości przekładu,
  • terminowe wykonanie zlecenia. Tłumacz zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić WYDAWCĘ o trudnościach z dotrzymaniem wyznaczonego terminu,
  • w przypadku tłumaczenia kolejnego wydania publikacji, upewnienie się, że nie doszło do plagiatu istniejącego przekładu.
  • upewnienie się, że tłumaczenie nie narusza praw trzecich do zawartych w tekście materiałów.

Wydawnictwo dokłada wszelkich starań, by przeciwdziałać niedopuszczalnym praktykom publikacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem:
  • zduplikowanej publikacji,
  • plagiatu,
  • sfabrykowania danych
  • autorstwa widmo,
  • autorstwa gościnnego.

COPE: Full set of Polish flowcharts

Ta strona wykorzystuje pliki cookies.

Dowiedz się więcej...