EN

Reklamacje

PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

Użytkownikowi sklepu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku wykrycia braków lub wad dostarczonego Towaru lub pliku elektronicznego.

Reklamacja dotycząca książki papierowej powinna być złożona w formie pisemnej i zawierać:
a) imię i nazwisko osoby zgłaszającej reklamację,
b) dane adresowe do kontaktu, zawierające adres pocztowy oraz adres mailowy,
c) informacje wskazujące na rodzaj wady (np. rodzaj uszkodzenia, braki stron etc.),
d) załączony wadliwy egzemplarz Towaru,
e) numer Zamówienia lub inne potwierdzenie złożonego Zamówienia przez Portal

Reklamacja powinna być wysłana na adres: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Cegielniana 4a pok. 1, Kraków z dopiskiem reklamacja. Dopuszcza się przesłanie reklamacji drogą mailową na adres: reklamacja@wuj.pl.

Reklamacja dotycząca treści cyfrowych powinna być złożona w formie e-mailu i zawierać:
a) imię i nazwisko osoby zgłaszającej reklamację,
b) dane adresowe do kontaktu, zawierające adres pocztowy oraz adres mailowy,
c) nazwę produktu, który jest reklamowany,
d) informacje wskazujące na rodzaj wady (np. rodzaj uszkodzenia, braki stron etc.) i datę jej wystąpienia.
e) numer Zamówienia lub inne potwierdzenie złożonego Zamówienia przez Portal,
f) wiadomość elektroniczna e-mail powinna być wysłana na adres: reklamacja@wuj.pl.

Dopuszcza się przesłanie reklamacji drogą pocztową na adres: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Cegielniana 4a pok. 1, 30-404 Kraków z dopiskiem reklamacja

Ogólny kontakt w sprawie reklamacji: mailowy: reklamacja@wuj.pl i  telefoniczny: (12) 631-01-97

Informujemy, że nie przyjmujemy zwrotów odsyłanych do naszego magazynu za pobraniem lub na koszt Wydawnictwa.

Termin rozpatrywania reklamacji to 14 dni Roboczych liczonych od daty dostarczenia kompletnej reklamacji. O wyniku reklamacji Wydawca powiadomi Użytkownika drogą mailową chyba, że Użytkownik zastrzeże sobie inną drogę kontaktu.

W przypadku gdy podane w reklamacji informacje wymagają uzupełnienia, przed jej rozpatrzeniem Wydawca zwróci się do Użytkownika o ich uzupełnienie.

Niekompletne reklamacje nie będą rozpatrywane.
 
Wydawca informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), w sprawach spornych dotyczących umów sprzedaży internetowej można skorzystać z platformy ODR służącej rozstrzyganiu sporów, znajdującej się na stronie internetowej:  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Jednocześnie wskazujemy, że adres internetowy do kontaktu z Wydawcą to: reklamacja@wuj.pl.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies.

Dowiedz się więcej...