PL

Principles of cooperation

What and how should you prepare your work to qualify for publication and start the publishing process?

Text is available in polish only, translation will appear soon.
For further information please contact us: kontakt@wuj.pl /  tel. 12 663 23 80.

1. Ostateczną wersję pracy (z kompletem zależnych praw autorskich), czyli tekst i materiał ilustracyjny w postaci:a) edytowalnych plików,
b) pliku *pdf lub zgodnego z nim wydruku papierowego pracy,
c) notek informacyjnych i promocyjnych.

2. Prawa autorskie osób trzecich
Wszystkie fragmenty tekstów, ilustracji, ryciny, schematy, tabele itp., pochodzące z innych dzieł są chronione prawem autorskim. Umieszczenie w książce materiałów chronionych prawem autorskim będzie możliwe pod warunkiem uprzedniego dostarczenia przez Autora do Wydawnictwa – w ustalonej formule* – pisemnej zgody właściciela praw autorskich. W przypadku tekstów/fragmentów wcześniej publikowanych konieczna jest zgoda Wydawcy w ustalonej formule* oraz opatrzenie tekstu stosownym przypisem.
* Sekretariat lub Redaktor inicjujący przekazuje formularze i w razie potrzeby służy pomocą i wyjaśnieniami.

3. Zawartość i układ materiałów w publikacji składanej do Wydawnictwa:
          • strona tytułowa
          • spis treści*
          • wykazy skrótów i oznaczeń
          • wstęp/przedmowa
          • tekst główny z przypisami
          • aneksy
          • bibliografia
          • słowniki terminów
          • indeksy (jeśli mają być wykonywane przez Wydawnictwo, powinny zostać uwzględnione w kalkulacji książki)
          • wykazy ilustracji, tabel, itp. (z podaniem źródeł) *
          • streszczenie
* elementy obowiązkowe do przygotowania umów autorskich i weryfikacji stanu prawnego ilustracji

4. Notki informacyjne i materiały promocyjne
Prosimy Autorów o przygotowanie i dostarczenie (razem z maszynopisem):
         a) Notki o książce o objętości ok. trzech akapitów oraz krótkiej notatki o sobie. Tekst będzie przeznaczony do wykorzystania na okładce. Może to być tekst autorski lub wybrany fragment recenzji (ze zgodą recenzenta na jej opublikowanie i ewentualne wprowadzenie korekty), podkreślający atrakcyjność książki.
         b) Obszernego tekstu na stronę internetową (stanowiącą pierwsze i podstawowe źródło informacji),  przedstawiającego tematykę pracy, układ treści, atuty książki wyróżniające ją spośród innych (nowatorstwo, aktualność merytoryczna itp.), zachęcając potencjalnego Czytelnika do zainteresowania publikacją.
        c) Notki o książce w języku angielskim (na anglojęzyczną stronę www).
        d) Kilku słów/fraz kluczowych.
        e) Afiliacji i numeru ORCID Autora / Redaktora.
        f) Zdjęcia Autora /Redaktora do umieszczenia przy biogramie na stronie internetowej wraz ze zgodą na jego wykorzystanie.

Notki informacyjne zostaną poddane redakcji, a ich wersja ostateczna zatwierdzona przez Dział Promocji i Marketingu Wydawnictwa.

Proces wydawniczy rozpoczyna się po złożeniu pracy (na spotkaniu z przedstawicielem dyrekcji) i podpisaniu umowy wydawniczej między Autorem a Wydawnictwem.

Technical guidelines for preparing materials

Text is available in polish only, translation will appear soon.
For further information please contact us: kontakt@wuj.pl /  tel. 12 663 23 80.


Tekst
•    plik tekstowy w formacie *rtf lub *doc , *docx + fonty specjalne, wprowadzone przez Autora)
•    plik pdf lub wydruk pracy jest podstawą (a przemawia za tym wieloletnie doświadczenie), dla redakcji i składu. Każdy, nieautorski, komputer może spowodować przekłamanie fontów, rozsypanie schematów, zagubienie przypisów itp., gdyż Word justuje tekst według parametrów zainstalowanej na komputerze drukarki
•    czcionka 12 punktów Times New Roman
•    w pracach zbiorowych artykuły o ujednoliconym zapisie tytułów, przypisów, bibliografii, cytatów
•    interlinia 1,5 wiersza
•    lewy margines 3 cm, pozostałe ok. 2,5 cm
•    druk jednostronny
•    przypisy tekstowe i bibliograficzne – czcionka 10 punktów z odnośnikami w indeksie górnym
•    ujednolicona i ciągła numeracja stron (paginacja)

Ilustracje*
•    ryciny przeznaczone do publikacji muszą mieć dobrą jakość, ujednoliconą formę i opisy, dotyczy to szczególnie wielostronicowych wklejek o bardzo różnorodnym materiale ilustracyjnym, do którego wglądówki są podstawą redakcji technicznej i przyspieszają prace nad książką.
•    każda ilustracja powinna być dostarczona w postaci odrębnego pliku z podaniem jego nazwy (wszystkie pliki zebrane w jednym folderze) i wydruku w tekście lub na osobnej stronie
•    fotografie – pliki *tif o rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi przy wymaganych wymiarach reprodukcji lub oryginały dobrej jakości, umożliwiającej wykonanie skanu (dopuszcza się pliki dobrej jakości w formacie *pdf lub *jpg).
•    wykresy – wykonane w Adobe Illustrator, Corel Draw lub Microsoft Excel (jeśli muszą być w trakcie prac poddawane edycji)
•    rysunki – w postaci plików *cdr, *ai lub kontrastowe, dobrej jakości oryginały do reprodukcji
•    jeśli rysunki są zamieszczone w edytorze Word w komputeropisie całej pracy, okażą się niewystarczającej jakości i będą wymagać przerysowania – zostanie to uwzględnione w kalkulacji kosztów wydania.

Opisy bibliograficzne
•   opisy bibliograficzne należy podawać w jednolitej formie i stosować konsekwentnie wybrany sposób zapisu – tradycyjny lub zmodernizowany (przykłady zapisu poniżej, w pliku do pobrania)
 
*Wszystkie fragmenty tekstów, ilustracji, ryciny, schematy, tabele itp., pochodzące z innych dzieł są chronione prawem autorskim. Umieszczenie w książce materiałów chronionych prawem autorskim będzie możliwe pod warunkiem uprzedniego dostarczenia przez Autora do Wydawnictwa – w ustalonej formule** – pisemnej zgody właściciela praw autorskich. W przypadku tekstów/fragmentów wcześniej publikowanych konieczna jest zgoda Wydawcy w ustalonej formule** oraz opatrzenie tekstu stosownym przypisem.

**Niezbędny kontakt z Sekretariatem w celu otrzymania formularzy.

Meetings with the author during publication process

Text is available in polish only, translation will appear soon.
For further information please contact us: kontakt@wuj.pl /  tel. 12 663 23 80. 
 
(w czasie epidemii spotkania mogą się odbywać także zdalnie z wykorzystaniem mediów elektronicznych, a korekty jedynie na plikach pdf)

Autor (lub Redaktor naukowy tomu) zostanie poproszony o spotkania osobiste lub zdalne z redaktorem prowadzącym książkę ze strony wydawnictwa oraz wykonanie korekty autorskiej.

Zasadniczych spotkań może być pięć.

Bardzo prosimy o dotrzymywanie ustalonych terminów spotkań i konsultacji oraz jak najszybsze (do trzech dni) uzupełnianie wskazanych przez redaktora braków. Pozwoli to na utrzymanie prawidłowego tempa i ustalonego harmonogramu prac nad publikacją.

1. Pierwsze spotkanie lub kontakt mailowy – odbywa się na początku redakcji językowo-stylistycznej.
Po zweryfikowaniu maszynopisu redaktor skontaktuje się z Autorem w celu wstępnego omówienia koncepcji książki, tekstu i materiału ilustracyjnego oraz poprosi o jak najszybsze (do trzech dni) uzupełnienie brakujących elementów publikacji, fontów itp.
Jeśli Wydawnictwo otrzyma komplet materiałów, a publikacja nie będzie wymagała omówienia na tym etapie, redaktor powiadomi o tym Autora telefonicznie lub mailowo, ustalając jednocześnie termin i formę przekazania adiustacji (na pliku w trybie „śledź zmiany”).

2. Drugie spotkanie – lub kontakt mailowy. Redaktor zapozna Autora z adiustacją językowo-stylistyczną, wskaże naniesione przez siebie poprawki, poprosi o rozstrzygnięcie wątpliwych kwestii i zada pytania związane z redagowanym tekstem. Wątpliwości niemożliwe do rozstrzygnięcia Autor może wyjaśnić do trzech dni. Po omówieniu adiustacji i wyjaśnieniu wątpliwości tekst zostaje przekazany do składu i łamania.

3. Trzecie spotkanie – najważniejsze. Autor otrzyma publikację do korekty autorskiej (bez omówionego wcześniej maszynopisu). Tekst będzie poprawiony i złamany do formatu, w wersji zbliżonej do ostatecznej. Zmiany w wersji składanej do druku mogą wynikać z wprowadzania poprawek wyznaczonych podczas korekty.
•    Korekta autorska jest podstawową korektą wykonywaną przez Autora, można wówczas wnieść wyłącznie poprawki powstałe z winy Wydawnictwa oraz poprawić istotne błędy merytoryczne. W uzasadnionych wypadkach dopuszcza się też pojedyncze, drobne poprawki Autora. Ingerencje autorskie nie mogą jednak naruszyć układu tekstu (Przykładowe znaki korektorskie w załączeniu).

•    Większych zmian podczas korekty autorskiej Wydawnictwo nie dopuszcza i nie zostaną one wprowadzone do tekstu. Autor, który zamierza wprowadzać takie zmiany, powinien odpowiednio wcześniej zwrócić się w tej sprawie bezpośrednio do dyrektora Wydawnictwa, gdyż wpłynie to na termin i koszt wydania pracy.

•    Podczas korekty Autor zapozna się z całością publikacji, powinien także otrzymać projekt okładki do zatwierdzenia.

•    W przypadku prac zbiorowych za korektę autorską odpowiada Redaktor tomu (w tym za przekazanie tekstów Autorom. Wydawnictwo dopuszcza wykonanie korekty autorskiej przez Redaktora tomu).

•    Jeśli Autor nie dotrzyma ustalonego, określonego w umowie, terminu zwrotu korekty autorskiej, Wydawnictwo uznaje, że wyraża on zgodę na wydanie pracy w formie przekazanej do korekty autorskiej bez wniesionych poprawek. Prace będą postępowały dalej bez możliwości jakichkolwiek późniejszych poprawek ze strony Autora.

•    Po korekcie autorskiej tekst będzie jeszcze raz czytany przez korektora wydawniczego, a ostateczna wersja przed drukiem zostanie sprawdzona przez redaktora prowadzącego.


4. Czwarte spotkanie – Autor zatwierdza w siedzibie Redakcji publikację do druku. Może sprawdzić wydruk tekstu, makietę ilustracji, okładkę i stronę redakcyjną
Podpisując formularz zatwierdzający publikację do druku, Autor powinien złożyć podpisy także na stronach tytułowych i redakcyjnej oraz na wszystkich elementach okładki.

5. Piąte spotkanie – Autor otrzymuje próbny lub sygnalny egzemplarz do zatwierdzenia nakładu.

Files to download

General guidelines for the editor of collective works

Text is available in polish only, translation will appear soon.
For further information please contact us: kontakt@wuj.pl /  tel. 12 663 23 80.

Z każdym Autorem artykułu zawierana jest Umowa Wydawnicza.


•    Na podstawie Zasad współpracy z Wydawnictwem redaktor naukowy tomu przygotowuje szczegółową instrukcję dla autorów, w której określa układ artykułu i jego elementy składowe.

•    Weryfikuje teksty pod względem merytorycznym (m.in. terminologia, pisownia nazwisk, bibliografia). Artykuły powinny zawierać takie same elementy składowe o jednorodnym układzie i nazewnictwie (szczególnie dotyczy to bibliografii, przypisów, aneksów i streszczeń).

•    Przekazuje do Wydawnictwa skompletowany tom z ostatecznym spisem treści i kompletem umów), streszczenia obcojęzyczne/abstrakty do każdego artykułu; całość w edytowalnej wersji elektronicznej, pliku pdf lub odpowiadającemu jej wydrukowi na papierze (+ fonty specjalne użyte przez autorów).

•    Przygotowuje notki informacyjne o książce.

•    Podczas procesu wydawniczego współpracuje z redaktorem prowadzącym książkę w Wydawnictwie, jest pośrednikiem między autorami artykułów a Redakcją, rozstrzyga wszystkie wątpliwości i udziela odpowiedzi na pytania związane z publikacją.

•    Proces wydawniczy tomu rozpoczyna się po podpisaniu umowy między Redaktorem tomu a Wydawnictwem i spotkaniu z przedstawicielem dyrekcji.

Our website uses the cookies.

Read more...