EN

Dla autorów

Zasady kwalifikowania publikacji oraz proces recenzowania

Proces recenzowania

Wydawnictwo kieruje pracę zgłoszoną przez Autora/Redaktora tomu zbiorowego do recenzji naukowej do specjalistów z danej dyscypliny naukowej niepozostających w stosunku pracy z uczelnią, w której zatrudniony jest Autor/Redaktor oraz posiadających co najmniej stopień doktora habilitowanego. Podejmując decyzję o wyborze recenzenta, Wydawnictwo może skorzystać z listy potencjalnych recenzentów wskazanych przez Autora publikacji we wniosku o wydanie publikacji. Recenzenci nie mogą pozostawać w bezpośrednich relacjach osobistych (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt), relacji podległości zawodowej oraz prowadzić bezpośredniej współpracy naukowej z Autorem.

Sposób opracowywania recenzji

 

  • Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznaczną opinią o dopuszczeniu pracy do publikacji lub jej odrzucenia

  • W recenzji ocenia się poziom merytoryczny, oryginalność stawianych tez i zasadność podejmowanych badań, metodologię, poprawność formułowanych wniosków i sposób ich prezentacji

  • Recenzja powinna być sprawiedliwa, obiektywna, rzetelna, konstruktywna, zgodna z posiadaną wiedzą i wykonana terminowo.

  • Recenzent jest zobowiązany do ujawniania ewentualnych plagiatów, podejrzenia o plagiat lub zbędną (zduplikowaną) publikację, a także uchybień w przytaczaniu danych (manipulacji danymi).

  • Recenzent jest zobowiązany do nieudzielania informacji o treści publikacji osobom nieupoważnionym.

  • W przypadku negatywnej bądź niejednoznacznie pozytywnej oceny recenzenta Wydawnictwo ma prawo odmówić publikacji przedłożonego tekstu.

Ścieżka 1 - Publikacja wydawana w serii wydawniczej

Zasady kwalifikowania publikacji w Wydawnictwie Uniwersytetu Jagiellońskiego mają na celu zapewnienie najwyższej jakości merytorycznej i technicznej wydawanych publikacji naukowych. Wydawnictwo stosuje odmienne ścieżki kwalifikacji w zależności od charakteru zgłaszanej publikacji.

Ścieżka 1 - Publikacja wydawana w serii wydawniczej

Etap 1
Tekst trafia do redaktora naukowego/komitetu redakcyjnego serii, który ocenia pracę nie tylko pod kątem jej wartości merytorycznej, nowatorskiego ujęcia tematu i poprawności wywodu, lecz także decyduje, czy wpisuje się ona w przyjętą strategię rozwoju serii. Redaktor naukowy/komitet redakcyjny serii ma prawo nie przyjąć tekstu, jeśli nie spełnia przyjętych wymogów serii.

Etap 2
W przypadku pozytywnej opinii redaktora naukowego/komitetu redakcyjnego serii, po potwierdzeniu finansowania, skompletowaniu materiału autorskiego i wstępnej weryfikacji edytorskiej, praca kierowana jest do recenzji samodzielnego pracownika naukowego. Celem recenzji jest ocena teksu, wskazanie błędów i niedociągnięć, wskazanie uwag dla Autora i sformułowanie opinii, czy praca powinna zostać opublikowana w WUJ. W przypadku negatywnej bądź niejednoznacznie pozytywnej oceny recenzenta Wydawnictwo ma prawo odmówić publikacji przedłożonego tekstu.

Etap 3
Wydawnictwo w porozumieniu z Autorem i redakcją serii ustala sposób, termin i formę wydania publikacji (więcej>>), zgodną z założeniami serii oraz proponuje strategię promocji, dystrybucji i upowszechniania treści publikacji, w szczególności o umieszczeniu jej w odpowiednich polskich i międzynarodowych bazach referencyjnych .

Etap 4
Autor przekazuje ostateczną wersję pracy (po recenzji, z kompletem zależnych praw autorskich), opracowaną zgodnie z zasadami przyjętymi w Wydawnictwie podczas spotkania z przedstawicielem Dyrekcji, które kończy proces kwalifikowania i rozpoczyna fazę produkcji.

Ścieżka 2 - Publikacja poza serią

Ścieżka 2 - Publikacja poza serią

Etap 1
Po potwierdzeniu finansowania, skompletowaniu materiału autorskiego i wstępnej weryfikacji edytorskiej Wydawnictwo kieruje nadesłaną pracę do recenzji samodzielnego pracownika naukowego. Celem recenzji jest ocena teksu, wskazanie błędów i niedociągnięć, zasugerowanie ewentualnych poprawek oraz sformułowanie opinii, czy praca nadaje się do publikacji w WUJ. W przypadku negatywnej bądź niejednoznacznie pozytywnej oceny recenzenta Wydawnictwo ma prawo odmówić publikacji przedłożonego tekstu.

Etap 2
Po uzyskaniu jednoznacznie pozytywnej recenzji Wydawnictwo w porozumieniu z Autorem ustala sposób, termin i formę wydania publikacji (więcej>>) oraz proponuje strategię promocji, dystrybucji i upowszechniania treści publikacji, w szczególności decydując o umieszczeniu jej w odpowiednich polskich i międzynarodowych bazach referencyjnych.

Etap 3
Autor przekazuje ostateczną wersję pracy (po recenzji, z kompletem zależnych praw autorskich), opracowaną zgodnie z zasadami przyjętymi w Wydawnictwie podczas spotkania z przedstawicielem Dyrekcji, które kończy proces kwalifikowania i rozpoczyna fazę produkcji.

Ścieżka 3 - Monografie zbiorowe

Ścieżka 3 - Monografie zbiorowe

Etap 1
Tekst trafia do redaktora tomu, który ocenia pracę nie tylko pod kątem jej wartości merytorycznej, nowatorskiego ujęcia tematu i poprawności wywodu, lecz także decyduje, czy wpisuje się ona w przyjętą koncepcję całości. Redaktor tomu ma prawo nie przyjąć tekstu, jeśli nie spełnia przyjętych założeń.

Etap 2
W przypadku pozytywnej opinii redaktora tomu, po potwierdzeniu finansowania skompletowany materiał autorski po wstępnej weryfikacji edytorskiej kierowany jest do recenzji samodzielnego pracownika naukowego. Celem zasugerowanie ewentualnych poprawek i sformułowanie opinii, czy praca powinna zostać opublikowana w WUJ. W przypadku negatywnej bądź niejednoznacznie pozytywnej oceny recenzenta Wydawnictwo ma prawo odmówić publikacji przedłożonego tekstu.

Etap 3
Wydawnictwo w porozumieniu z Autorem i redakcją tomu ustala sposób, termin i formę wydania publikacji (więcej>>), decydując o strategii promocji, dystrybucji i upowszechniania treści publikacji, w szczególności o umieszczeniu jej w odpowiednich polskich i międzynarodowych bazach referencyjnych .

Etap 4
Autor przekazuje ostateczną wersję pracy (po recenzji, z kompletem zależnych praw autorskich), opracowaną zgodnie z zasadami przyjętymi w Wydawnictwie podczas spotkania z przedstawicielem Dyrekcji, które kończy proces kwalifikowania i rozpoczyna fazę produkcji.


Ścieżka 4 - Czasopisma


Zasady kwalifikowania indywidualne oraz proces recenzowania są ustalane przez Zespoły Redakcyjne indywidualnie dla każdego czasopisma. Strony internetowe czasopism wydawanych przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego znajdują się na Portalu Czasopism Naukowych (www.ejournals.eu).

Ta strona wykorzystuje pliki cookies.

Dowiedz się więcej...