PL

Declaration of Accessibility

Declaration of Accessibility  (in Polish only)

Deklaracja dostępności serwisu

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Data publikacji strony internetowej: 2019-10-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-10-01.


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego. Treści te: 1) mają charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego; 2) Są nieuaktualniane i nie poddawane zmianom wyglądu i/lub struktury po dniu 23 września 2019 r. co jest zgodne z dopuszczonymi wyłączeniami ustawowymi,
 • Udostępniane filmy nie posiadają audiodeskrypcji, gdyż w większości zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej i/lub nie posiadają linii dialogowych. Część z nich pochodzi od podmiotów trzecich (np. wywiady z Autorami) co jest zgodne z dopuszczonymi wyłączeniami ustawowymi,
 • Udostępniane mapy nie są w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, co zgodnie z dopuszczonymi wyłączeniami ustawowymi). Dane teleadresowe Wydawnictwa są dostępne również w formie tekstowej w zakładce Kontakt,
 • Strona nie umożliwia zatrzymania pokazów slajdów i innych treści zmieniających się w czasie,
 • Strona nie umożliwia zmiany odstępu pomiędzy wierszami, akapitami i/lub słowami. Możliwa jest jednak zmiana wielkości wyświetlania strony oraz wielkości czcionki.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
 • Wersja kontrastowa,
 • Możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
 • Możliwość poruszania się po stronie z wykorzystaniem myszki i/lub klawiatury,
 • Pomoc w nawigacji – na najważniejszych podstronach dostępna jest nawigacja okruszkowa. W stopce strony znajduje się również Mapa strony,
 • Czytelne, bezszeryfowe czcionki,
 • Responsywność strony,
 • Zrozumiała i przejrzysta prezentacja zawartości,
 • Pomoc w nawigacji - Na wszystkich stronach znajduje się wyszukiwarka produktów,
 • Zamieszczane linki otwierają się w tym samym oknie.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-02-13. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Iwona Korcyl, kontakt@wuj.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (12) 663-23-80. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.Dostępność architektoniczna

 1. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego znajduje się w budynku administrowanym przez Uniwersytet Jagielloński, przy ul. Michałowskiego 9/2 31-126 Kraków. Aby dostać się do budynku należy nacisnąć przycisk otwarcia drzwi.
 2. Budynek ma 2 wejścia niedostosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 3. Komunikacja pionowa w budynku – 1 klatka schodowa. Korytarze i hol umożliwiają swobodne poruszanie się. W budynku jest 1 toaleta dla osób z niepełnosprawnościami zlokalizowana na parterze.
 4. W budynku nie ma portierni.
 5. Budynek nie posiada parkingu. Możliwość skorzystania z miejsc postojowych w strefie płatnego parkowania.
 6. Obiekt jest dostępny dla osoby korzystającej z psa asystującego.
 7. W UJ można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego. Usługa jest dostępna w godzinach 7:30-15:30. W celu zapewnienia lepszego komfortu tłumaczenia, należy zgłosić do Działu ds. Osób Niepełnosprawnych UJ zapotrzebowanie na skorzystanie z usług tłumacza z wyprzedzeniem. Skorzystanie z usługi jest bezpłatne.


Skróty klawiaturowe

Po naszej stronie możesz poruszać się z wykorzystaniem myszki i/lub klawiatury. Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab. Na stronie internetowej można korzystać również ze standardowych skrótów klawiaturowych (np. Page Up, Page Down).

Poniżej prezentujemy skróty klawiszowe dla danych przeglądarek:

Skróty klawiszowe w Opera - https://help.opera.com/pl/latest/skroty-klawiszowe/
Skróty klawiszowe w Microsoft Edge - https://support.microsoft.com/pl-pl/help/4531783/microsoft-edge-keyboard-shortcuts
Skróty klawiszowe w Chrome - https://support.google.com/chrome/answer/157179?hl=pl
Skróty klawiszowe w Firefox - https://support.mozilla.org/pl/kb/skroty-klawiaturowe-firefox


Zmiana rozmiaru strony i tekstu

Aby zmienić rozmiar strony:

W wyszukiwarkach Firefox, Chrome, Internet Explorer należy użyć skrótów: [CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok; [CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok.

W wyszukiwarce Opera należy użyć skrótów: [SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok; [-] aby pomniejszyć widok.

Możesz również skorzystać z funkcjonalności naszej strony: opcji powiększania czcionki (Ikona Aa; w górnym prawym rogu strony).Aby skontaktować się z nami w innych sprawach możesz:

 • napisać pismo/złożyć wniosek na adres: ul. Michałowskiego 9/2, 31-126 Kraków
 • wysłać e-mail na adres: kontakt@wuj.pl,
 • skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: (12) 663-23-80,
 • skontaktować się osobiście, zgłaszając się w siedzibie Wydawnictwa w godzinach otwarcia (7.30-15.30) za wyjątkiem wtorku, który jest dniem wewnętrznym.
 • Zapraszamy również do zakładki Kontakt.

 

Zależy nam, aby każdy Internauta miał pełny dostęp do zamieszczanych materiałów i funkcjonalności, a serwis był zgodny z międzynarodowymi wytycznymi. W razie pytań lub problemów – prosimy o kontakt.

Korzystając z naszej strony internetowej i/lub kontaktując się z nami użytkownik akceptuje Politykę Prywatności.

Our website uses the cookies.

Read more...