PL

Regulations

Regulations - polish text only. 

 

Regulamin

Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422) oraz ustawy z dnia 30.maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014r. poz. 827) i jest udostępniany Użytkownikom nieodpłatnie w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie poprzez niniejszy Portal.

I. Definicje

Portal - działająca strona internetowa pod domeną www.wuj.pl.

Użytkownik, Klient – osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych albo osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prawidłowo reprezentowana przez właściwą osobę fizyczną, która zaakceptuje Regulamin Sprzedaży; korzystająca z Portalu lub zamawiająca Towary i/lub Ebooki.

Wydawca, Sprzedający - Uniwersytet Jagielloński - Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Towar - książki i czasopisma publikowane w formie drukowanej (materialnej) i oferowane na Portalu.

Zamówienie – propozycja zawarcia Umowy złożonej na odległość przez Wydawcę z Użytkownikiem za pośrednictwem formularza, e-maila lub drogą pocztową.

Ebook - treści cyfrowe - wersje elektroniczne książek i czasopism dostępnych w całości lub we fragmentach w postaci plików elektronicznych pobieranych ze stron Portalu.

Regulamin – regulamin Portalu.

Dni Robocze – dni pracy działu handlowego Wydawcy wskazane w regulaminie z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt, inwentaryzacji i innych przerw w pracy działu handlowego, o których Wydawca poinformował na stronie głównej Portalu.

Dane – dane Użytkownika przekazane Wydawcy w trakcie realizacji Zamówienia niezbędne do jego realizacji.

Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (np. zamówienia w Portalu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, lub osoba fizyczna zawierająca umowę (np. zamówienie w Portalu) bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

II. Dane adresowe Wydawcy/Sprzedającego

Dane Sprzedającego: Uniwersytet Jagielloński - Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego (jednostka wewnętrzna Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, NIP 675-000-22-36, REGON: 000001270).

Dane kontaktowe do składania Zamówień: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Michałowskiego 9/2 Kraków, sprzedaz@wuj.pl. Dodatkowe zapytania i wyjaśnienia można również otrzymać drogą telefoniczną tel. (12) 631-01-97 (w dni robocze w godzinach 7.30-15.30).

Dane adresowe do składania reklamacji: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Michałowskiego 9/2 Kraków, adres e-mail: reklamacja@wuj.pl, tel. (12) 631-01-97 (w dni robocze w godzinach 7.30-15.30).

Dane kontaktowe ogólne:  Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Michałowskiego 9/2 Kraków,  31-126 Kraków,  tel. (12) 663-23-80 (w dni robocze w godzinach 7.30-15.30).

III. Rodzaje usług i Towarów zamawianych przez Portal

Towary dostępne w magazynie Wydawcy:

Książki i czasopisma (druk tradycyjny). Zamówienia można składać: drogą elektroniczną poprzez mechanizm Portalu, e-mailem lub drogą listowną.

Ebooki. Treści cyfrowe, które nie są dostarczane na nośniku materialnym. Pliki elektroniczne publikowane w formacie PDF, MOBI, EPUB. Zamówienia można składać wyłącznie poprzez mechanizm Portalu.

Wydawca ma obowiązek dostarczenia Towarów, Ebooków lub innych usług dostępnych w ramach Portalu, w sposób zgodny z umową, w szczególności bez wad. W przypadku problemów prosimy o ich zgłaszanie w procedurze rozpatrywania reklamacji.

Termin odpowiedzialności za wady treści cyfrowych dostarczanych jednorazowo (np. Ebook do pobrania) – odpowiedzialność za zgodność z umową obowiązuje w okresie 2 lat od chwili dostarczenia treści cyfrowej będącej przedmiotem umowy. Jeśli brak zgodności z umową ujawni się w ciągu roku od dostarczenia, przyjmuje się, że istniała ona w chwili dostarczenia.

 Umowa jest zawierana z chwilą złożenia zamówienia (patrz: Rozdział 5 i 6 niniejszego Regulaminu) i trwa do czasu jego realizacji.

Wydawca informuje, że podstawa oraz zakres odpowiedzialności Wydawcy względem Klienta za zgodność świadczenia z umową są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności w Kodeksie Cywilnym oraz w Ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta z późn. zmianami.

IV. Sposoby i terminy zapłaty za Zamówienie

A. Książki i czasopisma drukowane

Zapłata za pobraniem (zaliczeniem pocztowym) gotówką, termin zapłaty: przy odbiorze Zamówienia

Zapłata przelewem bezpośrednio na konto bankowe Wydawcy - termin zapłaty: przed wysyłką Zamówienia.

Zapłata przelewem na konto bankowe Wydawcy za pośrednictwem PayU - termin zapłaty: przed wysyłką Zamówienia.

Zapłata kartą kredytową (Visa, MasterCard, American Express, JCB International, Diners Club International, Polcard) za pośrednictwem PayU - termin zapłaty: przed wysyłką Zamówienia.

Zamówienia z zadeklarowaną płatnością online kartą kredytową (Visa, MasterCard, American Express, JCB International, Diners Club International, Polcard) za pośrednictwem PayU oczekują na wpłatę przez 7 dni kalendarzowych od daty złożenia Zamówienia. Po tym terminie Zamówienia są automatycznie anulowane.

Koszty przesyłki Towaru są wskazane na Portalu w zakładce "Metody i koszty dostawy".

B. Ebooki - treści cyfrowe (książki i czasopisma)

Zapłata kartą kredytową (Visa, MasterCard, American Express, JCB International, Diners Club International, Polcard) za pośrednictwem PayU - termin zapłaty: przed pobraniem treści elektronicznych.

Zamówienia z zadeklarowaną płatnością online kartą kredytową (Visa, MasterCard, American Express, JCB International, Diners Club International, Polcard) za pośrednictwem PayU oczekują na wpłatę przez 7 dni kalendarzowych od daty złożenia Zamówienia. Po tym terminie Zamówienia są automatycznie anulowane.

V. Sposoby i terminy realizacji Zamówienia

1. Zamówienia na Towary znajdujące się w magazynie są realizowane:

a) wysyłkowo na adres wskazany przez Użytkownika za pośrednictwem Poczty Polskiej w terminie do 21 dni kalendarzowych, albo firmy kurierskiej w terminie do 14 dni kalendarzowych,

lub:

b) do odbioru osobistego w siedzibie Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Michałowskiego 9/2 Kraków oraz  ul. Cegielniana 4a, wyłącznie jeśli Użytkownik dokonał przedpłaty za pośrednictwem systemu PayU lub wpłaty na konto Wydawcy. Płatność gotówką nie jest możliwa. Do odbioru należy przedłożyć potwierdzenie zamówienie i zapłaty. Zgodnie z zasadami obiegu dokumentów na Uniwersytecie Jagiellońskim odbierający jest zobowiązany do podpisu kopii faktury oraz dokumentu wydania (WZ) książki.

2. Zamówienie przekazane do punktu odbioru osobistego czeka na odbiór 14 dni roboczych. Po tym czasie zamówienie zostanie zwrócone do magazynu. Zwrot pieniędzy za opłacone zamówienie nastąpi przelewem na numer konta wskazany przez zamawiającego.

3.  Wydawca zastrzega sobie prawo wysyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej zamówień zawierających większą liczbę książek, nawet jeśli wybrano sposób dostawy za pośrednictwem Poczty Polskiej. Klient nie ponosi w takim przypadku dodatkowych kosztów wysyłki.

4. Zamówienia na Ebooki - treści cyfrowe realizowane jest wyłącznie poprzez mechanizm zamówień dostępny na Portalu a dostęp do plików następuje do 24 godzin od daty potwierdzenia zapłaty przez system płatności (PayU).

5. Wydawca dokłada starań aby przesyłka książek i/lub czasopism znajdujących się w magazynie dla Użytkowników indywidualnych wysyłana była w ciągu 24 godzin (w Dniach Roboczych) od daty potwierdzenia złożenia Zamówienia. Oznacza to, że pocztą przesyłka zostanie prawdopodobnie dostarczona za ok. 5-7 Dni Roboczych od daty potwierdzenia Zamówienia (termin zależy od sprawności działania poczty), a przesyłką kurierską za ok. 2-4 Dni Robocze od daty potwierdzenia Zamówienia. Ostateczny termin dostarczenia przesyłki nie powinien być dłuższy niż podany jako termin regulaminowy w punkcie 1.

6. Zamówienia realizowane są w Dni Robocze od poniedziałku od piątku z wyjątkiem świąt oraz przerw w pracy Działu Handlowego Wydawcy. Informacje o dodatkowych przerwach w pracy Działu Handlowego jest podawana na głównej stronie Portalu. W przypadku wystąpienia świąt i przerw w pracy termin realizacji Zamówienia jest wydłużony o czas przerwy podany na stronie głównej Portalu.

7. W przypadku Zamówień opłaconych przelewem lub kartą kredytową termin realizacji Zamówienia jest liczony od dnia potwierdzenia realizacji transakcji przez system obsługi płatności (PayU) liczonego w Dniach Roboczych pracy działu handlowego Wydawcy.

8. W przypadku Zamówień realizowanych za pobraniem (zaliczeniem pocztowym) termin realizacji Zamówienia jest liczony w Dniach Roboczych od pierwszego Dnia Roboczego począwszy od dnia złożenia Zamówienia.

9. W przypadku Zamówień opłaconych przelewem bezpośrednio na konto bankowe Sprzedającego termin realizacji Zamówienia jest liczony od dnia wpływu kwoty na konto bankowe Sprzedawcy liczonego w Dniach Roboczych.

VI. Procedura składania Zamówienia

A. Jak złożyć Zamówienie

Przed rozpoczęciem zakupów należy upewnić się, czy używana przeglądarka akceptuje cookies.

W zależności od rodzaju Towaru można wybrać różne sposoby zamówienia Towaru (patrz rozdział III. Rodzaje usług i Towarów zamawianych przez Portal). W trakcie Zamówienia Użytkownik określa tytuły zamawianych Towarów / Ebooków, ich liczbę, sposób płatności i rodzaj wysyłki oraz podaje Wydawcy swoje dane niezbędne do realizacji Zamówienia.

Każda książka i czasopismo posiada własny tytuł, który stanowi podstawę wyboru konkretnego Zamówienia. Aby zapoznać się szczegółowo z informacjami o oferowanych Towarach / Ebooka należy kliknąć myszką w tytuł Towaru lub Ebooka. Wyjątkiem są artykuły lub fragmenty publikacji które nie posiadają szczegółowego opisu (opis dotyczy całej książki lub numeru czasopisma).

Odnalezienie tytułu umożliwia podział tematyczny oraz wyszukiwarka. Towary/Ebooki można wyszukiwać według: a) tytułu i opisu książki b) autora/redaktora c) numeru ISBN. Zakupy można rozpocząć na dowolnej stronie księgarni korzystając z ikonki koszyka obok wybranej książki. Kliknięcie na tą ikonę powoduje umieszczenie książki w koszyku. Jego zawartość można sprawdzić w dowolnym momencie wybierając opcję koszyk. Edycja koszyka umożliwia zmianę ilości zamówionych tytułów oraz ich usuwanie z koszyka. Po zakończeniu zakupów należy kliknąć przycisk KUPUJĘ, co oznacza ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY.

W formularzu adresowym należy podać wszystkie niezbędne dane do wysyłki (wypełnić pola zaznaczone gwiazdką).
W przypadku wyboru innego adresu wysyłkowego niż podany na fakturze, aby książki zostały wysłane na ten inny adres do wysyłki (dostawy) należy w sekcji "Adres dostawy" podać wszystkie niezbędne dane do dostawy (wypełnić pola zaznaczone gwiazdką), a następnie zaznaczyć opcję "Chcę otrzymać fakturę VAT" - spowoduje to pojawienie się dodatkowych pól, w których należy wpisać wszystkie dane do faktury VAT.
Po złożeniu Zamówienia Użytkownik otrzyma potwierdzenie jego złożenia wraz kopią danych i potwierdzeń podanych podczas dokonywania zakupów.

Złożone Zamówienie jest weryfikowane przez Wydawcę, w celu sprawdzenia jego poprawności i obecności Towarów w magazynie, po jego weryfikacji zostaje wysłana Użytkownikowi informacja, na podany przez Użytkownika adres e-mail, o przyjęciu przez Wydawcę Zamówienia do realizacji.

Zamówienie zostanie zrealizowane w przypadku, gdy Towar objęty Zamówieniem jest dostępny w magazynie Wydawcy. W przypadku jego niedostępności Wydawca zawiadomi o tym fakcie Użytkownika w ciągu 3 Dni Roboczych i następnie zwróci wpłacone pieniądze. Informacja zostanie wysłana na adres e-mail wskazany przez Użytkownika przy składaniu Zamówienia.

Jeżeli Towar jest czasowo niedostępny, lub Zamówienie w części jest niedostępne, Wydawca poinformuje Użytkownika niezwłocznie o konieczności dokonania zmiany Zamówienia, ale nie później niż w ciągu 3 dni Roboczych. Użytkownik powinien wskazać sposób zmiany Zamówienia, wybierając:

              a) częściową realizację Zamówienia,
              b) wydłużenie czasu jego realizacji w oczekiwaniu na brakujący Towar,
              c) wymianę Towaru na inny
              d) anulowanie Zamówienia.

W takim przypadku, do czasu podjęcia decyzji przez Użytkownika o sposobie zmiany Zamówienia, dalsza realizacja Zamówienia zostaje wstrzymana.

Wydawca zastrzega sobie prawo przed realizacją Zamówienia do skontaktowania się z Użytkownikiem w celu wyjaśnienia niejasności związanych z Zamówieniem, a w uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w razie wątpliwości co do prawdziwości podanych przez Użytkownika danych, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia.

B. Jak kupować Ebooki (treści cyfrowe - dodatkowe informacje)

Aby dokonać zakupu Ebooków - publikacji elektronicznej, należy umieścić w koszyku wybrane pozycje, a następnie sfinalizować Zamówienie i uiścić należność. W ramach pojedynczego Zamówienia możliwe jest łączenie pozycji papierowych oraz elektronicznych. Pliki dostępne są w formacie PDF lub MOBI, EPUB.

W trakcie Zamówienia na Ebooki Użytkownik powinien wyrazić zgodę na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy w okolicznościach powodujących utratę prawa do odstąpienia umowy. Informujemy, że w takim przypadku nie przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy. Oznacza to, że w przypadku zamówień na Ebooki nie przysługuje Użytkownikowi prawo odstąpienia od umowy.

W przypadku Zamówień, na których figurują wydania elektroniczne, niedostępna jest opcja płatności za pobraniem.

Zamówienie zostaje zrealizowane, czyli pliki Ebooków są dostępne do pobrania dla Użytkownika, po potwierdzeniu dokonania płatności przez system obsługi płatności (PayU).
Po potwierdzeniu płatności na adres mailowy podany w Zamówieniu zostaje wysłany mail z linkiem, z którego będzie można pobrać zakupioną i opłaconą wcześniej publikację.

Nabywca Ebooka ma prawo do przechowywania go na twardym dysku swojego komputera oraz innych nośnikach elektronicznych, ale nie ma prawa go rozpowszechniać. Ebook może być wykorzystywany wyłącznie do celów dozwolonego użytku osobistego. Zakupione Ebooki można drukować wyłącznie na własne potrzeby. Wszystkie publikacje elektroniczne dostępne na stronie www.wuj.pl objęte są prawem autorskim. Nabywca nie ma prawa do rozpowszechniania zakupionego przez siebie pliku ani umieszczania go w sieci typu Internet.

Dostępne Ebooki mogą podlegać innemu zakresowi ochrony praw autorskich ze względu na wykorzystanie licencji, w szczególności licencji otwartych Creative Commons.

Informacja o licencji jest wskazana w opisie konkretnego Ebooka w Portalu.

VII. Procedura rozpatrywania reklamacji

Użytkownikowi Portalu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku wykrycia braków lub wad dostarczonego Towaru lub pliku elektronicznego Ebooka.

Reklamacja dotycząca Towaru powinna być złożona w formie pisemnej i zawierać:
         a) imię i nazwisko osoby zgłaszającej reklamację,
         b) dane adresowe do kontaktu, zawierające adres pocztowy oraz adres mailowy,
         c) informacje wskazujące na rodzaj wady (np. rodzaj uszkodzenia, braki stron etc.),
         d) załączony wadliwy egzemplarz Towaru,
         e) numer Zamówienia lub inne potwierdzenie złożonego Zamówienia przez Portal.

Reklamacja powinna być wysłana na adres: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Michałowskiego 9/2 Kraków z dopiskiem reklamacja. Dopuszcza się przesłanie reklamacji drogą mailową na adres: reklamacja@wuj.pl, ale będzie ona rozpatrywana dopiero po dokonaniu przez Użytkownika zwrotu wadliwego Towaru.

Reklamacja dotycząca treści cyfrowych (Ebooków) powinna być złożona w formie e-mail i zawierać:
         a) imię i nazwisko osoby zgłaszającej reklamację,
         b) dane adresowe do kontaktu, zawierające adres pocztowy oraz adres mailowy,
         c) nazwę produktu, który jest reklamowany,
         d) informacje wskazujące na rodzaj wady (np. rodzaj uszkodzenia, braki stron etc.) i datę jej wystąpienia,
         e) numer Zamówienia lub inne potwierdzenie złożonego Zamówienia przez Portal,
         f) wiadomość elektroniczna e-mail powinna być wysłana na adres: reklamacja@wuj.pl.

Dopuszcza się przesłanie reklamacji drogą pocztową na adres: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Michałowskiego 9/2 Kraków z dopiskiem „reklamacja”.

Ogólny kontakt w sprawie reklamacji: mailowy reklamacja@wuj.pl i telefoniczny (12) 631-01-97(w dni robocze w godzinach 7.30-15.30).
Wydawca informuje, że nie przyjmuje zwrotów odsyłanych do jego magazynu za pobraniem lub na koszt Wydawcy.

Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni liczonych od daty dostarczenia kompletnej reklamacji. O wyniku reklamacji Wydawca powiadamia Użytkownika drogą mailową chyba, że Użytkownik zastrzeże sobie inną formę kontaktu.

W przypadku gdy informacje podane w reklamacji wymagają uzupełnienia, przed jej rozpatrzeniem Wydawca zwróci się do Użytkownika o ich uzupełnienie.

W razie braku możliwości kontaktu z Użytkownikiem, bądź braku uzupełnienia informacji koniecznych do rozpatrzenia reklamacji (niekompletne reklamacje), Wydawca pozostawi reklamacje bez rozpoznania

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), w sprawach spornych dotyczących umów sprzedaży internetowej można skorzystać z platformy ODR służącej rozstrzyganiu sporów, znajdującej się na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

VIII. Sposób i termin wykonania uprawnień Konsumenta - prawa odstąpienia od umowy oraz wzór formularza odstąpienia od umowy

A. Zasady ogólne

1. Wszystkim Użytkownikom będącym Konsumentami przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, z wyjątkiem umów w których jest brak prawa odstąpienia od umowy a które opisane są w punkcie B.
Poniżej zamieszczamy:
        a) treść pouczenia o odstąpieniu od umowy (pkt. C);
        b) wzór formularza odstąpieniu od umowy (pkt. D).

B. Brak prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 38 oraz okoliczności, w których Konsument traci prawo odstąpienia od umowy

1. Periodyki i czasopisma. Informujemy na podstawie art. 38 pkt 10 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta, że prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi w odniesieniu do umów o dostarczenie periodyków lub czasopism za wyjątkiem umowy o prenumeratę.

2. Ebooki. Informujemy na podstawie art. 38 pkt 13 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta, że w przypadku treści cyfrowych (Ebooków), jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i Użytkownik  został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Wydawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Wydawca przekazał Użytkownikowi potwierdzenie

- nie przysługuje Użytkownikowi prawo do odstąpienia od umowy.

3. Książki z jednorazowymi kodami dostępu do treści multimedialnych udostępnionymi on-line, o ile zostało naruszone zabezpieczenie kodu jednorazowego.

Informujemy, że prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje użytkownikom zamawiającym dostarczanie artykułów, numerów, roczników periodyków i czasopism (za wyjątkiem prenumeraty), a także zamawiającym dostarczanie ebooków (treści cyfrowych), jeżeli użytkownik wyraził zgodę na rozpoczęcie świadczenia przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

C. Pouczenie o odstąpieniu od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy

Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, a w przypadku umowy zawartej podczas nieumówionej wizyty w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu Konsumenta albo wycieczki - w terminie 30 dni.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
      a) w przypadku Towarów dostarczanych jednorazowo – od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzecz,
      b) w przypadku Ebooków – od dnia zawarcia umowy,
      c) w przypadku prenumeraty Towarów lub innych umów o regularne dostarczanie Towarów przez czas oznaczony – od dnia w którym weszli Państwo w posiadani pierwszej z rzeczy (Towaru) lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy (Towaru).

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedającego [Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Michałowskiego 9/2, 31-126 Kraków, tel. 12-631-01-97 (w dni robocze w godzinach 7.30-15.30), e-mail: reklamacja@wuj.pl] o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Można skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, by Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedający zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowani o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności zostanie dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Zwracany towar należy odesłać lub przekazać Sprzedającemu niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient  poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli towar zostanie odesłany przed upływem terminu 14 dni.

Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

D. Wzór formularza odstąpienia od umowy

Wydawca przedstawia poniżej ,,Wzór formularza odstąpienia od umowy”. Formularz należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci od odstąpienia od umowy. Formularz nie jest obowiązkowy.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (plik PDF do pobrania)

.........................................
Miejscowość i data   

.........................................
Imię i nazwisko                                                     
.........................................

.........................................
Adres

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Ul. Michałowskiego 9/2
31-126 Kraków
Tel 12-631-01-97
e-mail: reklamacja@wuj.pl

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy/o świadczenie następującej usługi*:
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................

Odbiór zamówionej rzeczy przeze mnie miał miejsce dnia.................................................................................

Proszę o zwrot wartości zakupionego towaru na konto nr ................................................................................

* Niepotrzebne skreślić 

................................ podpis


IX. Ceny

Wszystkie ceny Towarów/Ebooków podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT. Wiążąca dla Użytkownika jest cena podana przy konkretnym Towarze w chwili złożenia Zamówienia.

Zasady rabatowe stosowane przez Wydawcę zawarte są w dziale „Jak zamawiać - Rabaty” 
Wszystkie rabaty liczone są od cen netto (bez podatku VAT).

Koszt, terminy i sposób dostarczenia Zamówienia jest zależny od wyboru sposobu zapłaty i sposobu dostarczenia Towaru / Ebooka ("Jak zamawiać – Metody płatności" oraz ("Jak zamawiać – Metody i koszty dostawy"). Koszty przesyłek krajowych i zagranicznych umieszczone są w dziale "Jak zamawiać – Metody i koszty dostawy". 

Informujemy, że Wydawca nie dostosowuje cen w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji. 

X. Funkcjonalności, interoperacyjność i kompatybilność treści cyfrowych, wymagania sprzętowe i techniczne

      a) Format PDF – komputer (Pc/Mac) wraz z monitorem z systemem operacyjnym, smartfon, tablet lub czytnik ebooków z zainstalowanym aktualnym oprogramowaniem do czytania i/lub drukowania plików PDF- np. dla komputerów jest to bezpłatny program Adobe Reader firmy Adobe. Informacje o aktualizacji programu Adobe Reader są dostępne na stronie internetowej firmy Adobe (Centrum pomocy Adobe). Brak instalowania aktualizacji programu może spowodować trudności dotyczące korzystania z Ebook’ów w formacie PDF, a nawet doprowadzić do braku możliwości korzystania z Ebook’ów w tym formacie.

      b) Format EPUB– komputer (Pc/Mac) wraz z monitorem z systemem operacyjnym, smartfon, tablet lub czytnik ebooków z zainstalowanym aktualnym oprogramowaniem do czytania i/lub drukowania plików EPUB - np. dla komputerów jest to bezpłatny program Adobe Digital Editions. Informacje o aktualizacji programu Adobe Digital Editions są dostępne na stronie internetowej firmy Adobe (https://helpx.adobe.com/pl/security/products/Digital-Editions.html). Brak instalowania aktualizacji programu może spowodować trudności dotyczące korzystania z Ebook’ów w formacie EPUB, a nawet doprowadzić do braku możliwości korzystania z Ebook’ów w tym formacie.

       c) Format MOBI – Do czytania plików MOBI jest zalecany komputer (Pc/Mac) wraz z monitorem z systemem operacyjnym, smartfon, tablet lub czytnik ebooków Amazon Kindle z zainstalowanym aktualnym oprogramowaniem do czytania i/lub plików MOBI.

Korzystanie z Portalu wymaga spełnienia warunków technicznych określonych w niniejszym punkcie:

1) Użytkownik może korzystać z Portalu na urządzeniach elektronicznych takich jak komputer, tablet, smartfon, których właściwości określone w niniejszym paragrafie, z zainstalowanym jednym z następujących systemów operacyjnych:
     a) Microsoft Windows 7 lub nowszy,
     b) Apple iOS 15.7.2 lub nowszy,
     c) Android 10 lub nowszy
     d) Apple macOS 11.7.2 lub nowszy

2) Portal wymaga instalacji przeglądarki internetowej takiej jak:
     a) Mozilla Firefox wersja 63 lub nowsza,
     b) Microsoft Egde wersja 84 lub nowsza
     c) Google Chrome wersja 84 lub nowsza
     d) Apple Safari wersja 14.1 lub nowsza.

3) Serwis wymaga włączenia obsługi plików „cookies” oraz JavaScript.

4) Użytkownik może korzystać z Ebooków na urządzeniach elektronicznych takich jak komputer, tablet, smartfon, czytnik Ebooków z zainstalowanym wymaganym oprogramowaniem, których właściwości określone w niniejszym paragrafie.

XI. Plasowanie

Informujemy, że Wydawca w Portalu www.wuj.pl plasuje produkty:
    a) w ramach listy wyników wyszukiwania: alfabetycznie według tytułu;
    b) w sekcji Zapowiedzi: wedle kolejności dodania pozycji;
    c) w sekcji Nowości, w ramach danej serii: zgodnie z datą wydania;
    d) w sekcji Bestsellery: wedle okresowych raportów ze sprzedaży Wydawcy.

W Portalu www.wuj.pl nie plasuje się produktów na podstawie opłat za lepszą widoczność. Celem plasowania jest promocja obecnej oferty Wydawnictwa. Udostępniamy możliwość sortowania i filtrowania wyników wedle: kategorii, serii, wariantu, statusu, tagu, tytułu, ceny czy daty publikacji.
 
XII. Postanowienia końcowe

Złożenie Zamówienia wymaga zaakceptowania Regulaminu.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, do których należy:

1)     zmiana prawa lub jego wykładni, która wymaga dostosowania Regulaminu,
2)     modyfikacja działania lub zaprzestanie świadczenia usług w Portalu,
3)     zmiana warunków technicznych Portalu,
4)     zmiana danych Wydawcy,
5)     konieczność usunięcia z błędów, omyłek pisarskich lub innych nieprawidłowości.

Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w ciągu 2 dni od daty opublikowania ich na Portalu, bez uszczerbku dla praw Konsumentów dotyczących Zamówień złożonych przed zmianą Regulaminu.
Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku. 


Polityka dotycząca cookies i podobnych technologii

Dla Państwa wygody strona www.wuj.pl (dalej zwana Portalem) używa plików cookies i podobnych technologii m.in. po to, by w sposób bezpieczny i skuteczny administrować serwerami i Portalem; świadczyć określone usługi; dostosować serwis do potrzeb Użytkowników; zapewnić bezpieczeństwo Portalu i Państwa danych; utrzymać sesje Użytkowników i/lub zapamiętać ustawienia Użytkownika oraz w celach statystycznych.

Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez portal internetowy do urządzenia końcowego odwiedzającego Serwis.

Dane zbierane automatycznie podczas korzystania z Portalu Czasopism Naukowych to między innymi dane zapisywane w logach serwerów i Portalu – np. czas nadejścia zapytania, czas wysłania odpowiedzi, informacje o adresie IP, dane przeglądarki Użytkownika oraz inne dane, w tym te realizowane przez protokół http, w tym informacje o błędach.

W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych na Portalu cookies.

Na Portalu stosujemy cookies wydajnościowe, czyli służące do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony przez Użytkowników, oraz funkcjonalne, czyli pozwalające „pamiętać” o ustawieniach użytkownika (np. język, rozmiar czcionki).

Poziom ochrony przed cookies można ustawić w swojej przeglądarce internetowej – aż do całkowitego ich blokowania. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać korzystanie z niektórych niektóre funkcji Portalu.

Jak zmienia się ustawienia cookies w najbardziej popularnych wyszukiwarkach

Google Chrome
Należy kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), następnie kliknąć w zakładkę Ustawienia > Zaawansowane > Prywatność i bezpieczeństwo > Ustawienia witryn (chrome://settings/content/cookies). W sekcji Pliki cookie można zmienić następujące ustawienia plików cookie: usuwanie wszystkich plików cookie, usuwanie plików cookie z pewnego okresu, domyślne zezwalanie na pliki cookie lub ich blokowanie, zezwalanie na pliki cookie konkretnej witryny lub ich blokowanie, usuwanie plików cookie po zamknięciu Chrome.
Więcej na stronie: https://support.google.com/chrome/answer/95647 

Microsoft Edge
W przeglądarce Microsoft Edge należy wybrać pozycję Więcej  > Ustawienia . Wybierz pozycję Wyświetl ustawienia zaawansowane. W obszarze Prywatność i usługi  wybierz opcję Pliki cookie.
Więcej na stronie: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy 

Internet Explorer
Aby usunąć pliki cookie: W programie Internet Explorer należy wybrać przycisk Narzędzia , a następnie wskazać pozycję Bezpieczeństwo i wybrać pozycję Usuń historię przeglądania. Zaznacz pole wyboru Pliki cookie i dane witryn internetowych, a następnie wybierz przycisk Usuń. Aby zablokować pliki cookie, zezwolić na nie w programie Internet Explorer 11 dla systemu Windows 10, zablokować pliki cookie lub zezwolić na nie w programie Internet Explorer 10 lub starszej wersji : W programie Internet Explorer wybierz przycisk Narzędzia , a następnie wybierz pozycję Opcje internetowe. Wybierz kartę Prywatność i w obszarze Ustawienia wybierz odpowiednie pozycje.
Więcej na stronie: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies 

Mozilla Firefox
W programie Firefox ustawienia cookies można zmienić w oknie Opcje. Ustawienia te znajdziesz w następujący sposób: Naciśnij przycisk menu i wybierz Opcje. Następnie przejdź do panelu Prywatność i bezpieczeństwo > Ciasteczka i dane stron lub Blokowanie treści.
Więcej na stronie:  https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka 

Opera
Przejdź do opcji Ustawienia. Następnie kliknij na opcję Prywatność i bezpieczeństwo (na pasku bocznym). W obszarze Prywatność i bezpieczeństwo kliknij na opcję Ustawienia witryny. W sekcji Ciasteczka możesz wybrać sposób obsługi cookies.
Więcej na stronie: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/ 

Our website uses the cookies.

Read more...